Offset Point Straight Spot Welding Tip CuCrZr

3234 Offset Point Tip 50mm Long x 16mm Dia x MT2

3235 Offset Point Tip 65mm Long x 16mm Dia x MT2

3236 Offset Point Tip 75mm Long x 16mm Dia x MT2

3237 Offset Point Tip 90mm Long x 16mm Dia x MT2

3238 Offset Point Tip 100mm Long x 16mm Dia x MT2

3239 Offset Point Tip 110mm Long x 16mm Dia x MT2

3134 Offset Point Tip 50mm Long x 12.7mm Dia x MT1

3135 Offset Point Tip 65mm Long x 12.7mm Dia x MT1

3136 Offset Point Tip 75mm Long x 12.7mm Dia x MT1

3137 Offset Point Tip 90mm Long x 12.7mm Dia x MT1

3138 Offset Point Tip 100mm Long x 12.7mm Dia x MT1

3139 Offset PointTip 110mm Long x 12.7mm Dia x MT1